Vaste tarieven DGB Energie tot 1-1-2024

Het is DGB Energie als een van de weinige energieleveranciers gelukt om in de huidige markt scherpe energietarieven aan te bieden voor vaste periode tot 1-1-2024. Deze vaste tarieven bij het aangaan van een nieuwe energieovereenkomst zijn fors lager dan de variabele tarieven bij andere energieleveranciers. Variabele tarieven kunnen ieder moment worden aangepast in deze volledig onzekere markt.

De vaste tarieven voor levering van gas en elektriciteit vindt u op onze site. Oordeelt u zelf.

 Bij DGB Energie vinden we het belangrijk dat u goed wordt geïnformeerd. Want alleen met de juiste informatie kunt u goede keuzes maken over uw energiezaken. Een tip is om niet af te gaan op één informatiebron, maar raadpleegt u meerdere bronnen. Zo kunt voorkomen dat uw keuzes worden beïnvloed door één bron die niet de volledige informatie met u deelt.

Misleidende informatie van Consumentenbond

Onlangs verscheen er een bericht van de Consumentenbond over de terugleververgoeding wanneer zelf stroom wordt opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen. Het is nota bene de Consumentbond die blundert in haar berichtgeving door relevantie informatie achterwege te houden die een consument nodig heeft om een goede keuze te maken. De Consumentenbond heeft verzuimd om het salderen toe te lichten, alvorens teruglevering zich al dan niet zal voordoen wanneer u zonnepanelen heeft. Daarom gaan wij u in dit artikel uitleggen hoe salderen en terugleveren nou werkelijk in elkaar steekt en welke voordelen u nou echt heeft.

Salderen en terugleveren

Als u stroom opwekt dan geldt eerst de salderingsregeling voordat u stroom teruglevert aan het net. Met de salderingsregeling (Lees hier meer over saldering) wordt de opgewekte stroom eerst verrekend met de stroom die u afneemt. Als er na saldering nog opgewekte stroom overblijft dan levert u die terug aan het net en ontvangt u een terugleververgoeding. Het voordeel dat u heeft door het opwekken van stroom is niet alleen een terugleververgoeding, maar er zijn veel meer voordelen. De terugleververgoeding is hier maar een onderdeel van. De Consumentenbond laat na dit te vermelden waardoor haar informatie onjuist en misleidend is. De andere voordelen die u heeft zijn namelijk ook relevant voor het vaststellen van de terugleververgoeding.

Voordelen zelf stroom opwekken:

  • De opgewekte stroom wordt eerst verrekend met stroom die je afneemt. Deze verrekening levert je bij DGB Energie voordeel op, want goedkope zomerstroom wordt geruild tegen de dure winterstroom. Zelfs nu met de hoge energieprijzen blijf je dit voordeel houden bij DGB Energie.
  • Het deel van de opgewekte stroom dat na het salderen overblijft, kunt u terugleveren aan het net. Hiervoor ontvangt u van uw energieleverancier een terugleververgoeding. Dit kan iedere energieleverancier zelf bepalen. Het mooie is dat als u zelf kunt kiezen aan welke energieleverancier u teruglevert en dus kunt u zelf bepalen welke terugleververgoeding u ontvangt.
  • Over de gesaldeerde stroom betaalt u geen verbruikskosten.
  • Over de gesaldeerde stroom betaalt u geen energiebelasting.
  • Over de gesaldeerde stroom betaalt u geen ODE (Opslag Duurzame Energie).
  • Over de gesaldeerde stroom betaalt u geen btw.

Salderen

DGB Energie saldeert uw verbruik onbeperkt tot de salderingsgrens. Dit is inclusief energiebelasting (REB), opslag duurzame energie (ODE) en exclusief vastrecht. De salderingsgrens is gelijk aan het aantal kWh dat u afneemt van DGB Energie B.V.

Voorbeeld: DGB Energie B.V. levert u 3500 kWh. Uw zonnepanelen wekken 2000 kWh op. Van de opgewekte energie verbruikt u zelf 1000 kWh. U levert dan 1000 kWh terug aan het openbare net.

 De salderingsgrens is gelijk aan de door DGB Energie B.V. geleverde energie. In dit voorbeeld 3500 kWh. Hiervan wordt de door u teruggeleverde energie van 1000 kWh aan het openbare net afgetrokken. Het verschil wordt door DGB Energie B.V. bij u in rekening gebracht. In dit geval 2500 kWh.

Bovenstaande is het meest voorkomende scenario. Het kan echter ook zijn dat u meer terug gaat leveren aan het openbare net dan dat u afneemt bij DGB Energie B.V.

In dat geval saldeert DGB Energie B.V. uw verbruik onbeperkt tot aan de salderingsgrens. Over de kWh die u meer teruglevert dan dat u afneemt ontvangt u een terugleververgoeding van DGB Energie B.V.”

Foutieve informatie Consumentenbond

Het is jammer te lezen dat de Consumentenbond in haar berichtgeving het nalaat te vermelden dat het opwekken van stroom een totaalpakket van voordelen heeft waarvan de terugleververgoeding een enkel onderdeel is. Ook wordt niet vermeld dat u zelf kunt kiezen aan welke energieleverancier u de stroom teruglevert. Door niet alle informatie met consumenten te delen, worden de belangen van consumenten beschadigd. Dit is des te kwalijker omdat de Consumentenbond een groot bereik heeft en bovendien door vele consumenten als deskundig/onafhankelijk wordt beschouwd Zo heeft ook dagblad de Stentor bijvoorbeeld een artikel geschreven waarin de onjuiste informatie van de Consumentenbond is overgenomen. Het is jammer te lezen dat een dagblad niet zijn journalistieke verantwoordelijkheid neemt om eerst onderzoek te doen naar de juistheid van informatie, zodat het consumentenbelang niet geschaad worden.

Gelukkig heeft de ACM in ieder geval terecht aangegeven dat uitlatingen over de redelijkheid van teruglevergoedingen zonder enige context niet zomaar gedaan kan worden.

DGB Energie: Eerlijke energie

Nogmaals willen wij benadrukken dat  DGB Energie het belangrijk vindt dat u goed wordt geïnformeerd. Want alleen met de juiste informatie kunt u goede keuzes maken over uw energiezaken. Heeft u zonnepanelen? Gaat u eerst eens na of u wel stroom teruglevert aan het net. De kans is groot dat voor uw situatie alleen salderen van toepassing is.

U kunt in ieder geval altijd bij ons terecht met al uw vragen. Als uw energiepartner met verstand van zaken, staan wij voor u klaar!

Salderen zonnestroom jaarnota

Heeft u van DGB Energie een jaarnota ontvangen aan het einde van het jaar, waardoor uw jaarnota niet precies één jaar is? Dan werkt saldering van zonnestroom op deze jaarnota als volgt;

DGB Energie saldeert, conform de wetgeving, op jaarbasis onbeperkt de opgewekte zonnestroom met de geleverde stroom. Wanneer door een jaarnota in bijvoorbeeld december nog niet alle zonnestroom die in dit kalenderjaar is opgewekt ook daadwerkelijk is gesaldeerd, zal het overschot aan zonnestroom meegenomen worden op de volgende jaarnota, waarop de periode december nog vermeld zal worden. Het restant te salderen stroom zal dus op de volgende jaarnota gesaldeerd worden met de verbruikte stroom uit datzelfde jaar.
Klanten kunnen bij DGB Energie volledig profiteren van onbeperkte saldering van zonnestroom. Dit vindt DGB Energie eerlijke energie.

DGB Energie was in 2012 een van de eerste energieleveranciers die opgewekte zonnestroom volledig saldeert met geleverde stroom. DGB Energie stimuleert met deze maatregel al ruim 10 jaar actief het opwekken van duurzame decentrale Energie. DGB Energie wil met deze maatregelen haar steentje bijdragen aan het terugdringen van CO2 uitstoot. Kijk voor andere bijdragen van DGB Energie aan het terugdringen van CO2 uitstoot op de pagina’s Duurzame Toekomst en Onze Partners.