Nederland is een ondernemend land en staat voor een grote maatschappelijke en economische opgave. Onderwerpen zoals duurzaamheid en innovatie zijn tegenwoordig niet meer weg te denken. Daarom is vanuit de overheid een beleid, het Energieakkoord, vastgesteld om daaraan invulling te geven. Het bevat afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Deze afspraken moeten een betaalbare en schone energievoorziening opleveren, ook voor de toekomst.

Doelstelling Energieakkoord

De overheid heeft een Energieakkoord samengesteld, waarin de volgende doelstelling is opgenomen:

Het realiseren van 16% hernieuwbare energie in 2023.

Om deze doelstelling te realiseren is samenwerking tussen overheid en marktpartijen een vereiste. Maar ook het investeren in energie-innovatie, energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking. Een belangrijke pijler in het Energieakkoord is het opschalen van hernieuwbare energie opwekking, oftewel duurzame energie. Deze duurzame energie is afkomstig uit natuurlijke bronnen zoals de inzet van biomassa, lokale opwekking van zonne-energie, windenergie op land of op zee, maar ook waterkracht. De energie die uit deze bronnen wordt opgewekt, is groen. Maar wie bepaalt nu uiteindelijk wat groen is? Dat is de overheid, zij bepalen wat groene energie is en wat allemaal onder deze noemer valt. Kortom verduurzamen als gezamenlijke missie van de overheid en het bedrijfsleven.

Energie uit duurzame bron Biomassa

Biomassa wordt gezien als duurzame bron omdat het in tegenstelling tot fossiele brandstoffen niet opraakt. Wist u dat het de belangrijkste bron van hernieuwbare energie is in Nederland? De term biomassa is een verzamelnaam voor plantaardige en dierlijke restproducten uit de voedselketen, die via diverse processen is om te zetten in energie. Denk bijvoorbeeld aan organische materialen, zoals hout, gft-afval, maar ook plantaardige afvalresten uit de voedingsmiddelen industrie, mest van dieren en afvalresten van voedsel (koek, brood, snoep, friet enzovoort). In de agrarische sector hebben agrariërs te maken met een mestprobleem, namelijk overschotten. Oftewel er is meer mest geproduceerd dan agrariërs verantwoord kunnen gebruiken. Simpelweg weet men niet waar ze het allemaal moeten laten. Een ander gevolg is dat het schadelijk is voor het milieu.

Echter is dit niet het enige probleem waar we mee te maken hebben. Wat dacht u van de grote hoeveelheid huishoudelijk afval in Nederland? Daar is iedereen in de samenleving verantwoordelijk voor. Vanuit de overheid worden steeds meer initiatieven ontplooid de problemen aan te pakken. Door middel van processen zoals vergassen, vergisten of verbranden wordt biomassa omgezet in elektriciteit en warmte. Overschotten van bijvoorbeeld huishoudelijk afval of mest worden hergebruikt om energie mee op te wekken en daardoor terug gedrongen. Dit komt het milieu ten goede en de samenleving heeft er gemak van! Namelijk duurzame energie die niet opraakt.

DGB Energie kiest bewust voor groen (beleid)

DGB energie kiest bewust voor een groen beleid en voorziet klanten enkel van 100% groene stroom. Bekijk ons stroometiket voor de samenstelling. Daarmee levert DGB Energie een bijdrage aan het Energieakkoord. Maar ook werken we mee aan het realiseren van de doelstelling die de overheid nastreeft. Toch gaat het verhaal van DGB verder. De wortels van DGB Energie liggen in de agrarische sector. Wij kopen namelijk groene energie in bij onze eigen klanten in de agrarische sector, van boeren zelf. Vandaar is de kreet van boeren, voor boeren ontstaan.

Inmiddels profiteren naast agrariërs ook consumenten en bedrijven van (agrarische) energie. Deze energie is duurzaam en is voor een groot deel afkomstig uit biomassa, daarnaast zon-, wind- of waterkracht. Veelal in Nederland, maar ook in Noord-Europa. Want Nederland is maar een klein land en in Hardenberg kijk je al snel over de grens. Kortom de wind stopt ook niet zo ineens bij de grens en waait gewoon verder.

Graag meer weten over het Energieakkoord? Lees meer op de website van SER.

Profiteer van 100% groene stroom bij DGB energie zonder extra toeslag! Gezamenlijk vervullen wij de missie van de overheid en zorgen voor een schonere energievoorziening.